Flora-excursies op zaterdagmorgen in A’dam-Zuidoost in 2018

De in Gaasperdam wonende plantenbiologe Tet Roetman geeft ook dit jaar weer regelmatig flora-excursies in verschillende groengebieden in Amsterdam-Zuidoost. Ze worden gehouden van mei t/m september op zaterdagmorgen van 10.30-12.00 uur.

Deelname kost: €10 per persoon; jeugd tot 15 jaar €5 per persoon; kinderen tot 6 jaar gratis.

In een looproute van ongeveer 1 of 2 kilometer geniet je van de schoonheid van de natuur en leert men zeker dertig tot veertig plantensoorten, kruiden, grassen en bomen ontdekken en (her)kennen. Een lijst met aangetroffen plantensoorten krijgt men mee.

De komende  tijd kan men nog deelnemen aan de volgende flora-excursies: 

Za. 5 mei Gaasperplaspark: start 10.30 uur vanaf metrostation Gaasperplas
Za. 12 mei Gaasperplaspark: start 10.30 uur vanaf metrostation Gaasperplas
Za. 26 mei N.T. De Riethoek: start 10.30 uur vanaf kinderboerderij ‘t Brinkie
Za. 2 juni Gaasperzoom: start 10.30 uur bij Waternet richtingaanwijzer fietsers
Za. 9 juni N.T. Klarenbeek: start 10.30 uur bij kruidentuin Abcouderstraatweg 77
Za. 30 juni Zuidoever Gaasperplas: start 10.30 uur vanaf zwemplaats bij Ballorig

Ook in Juli, Augustus en September zijn er diverse flora-excursies in Zuid-Oost.

Graag tevoren even aanmelden via e-mail: e.roetman@planet.nl                        Eventuele vragen kunnen zo ook aan haar worden gesteld.

Boerderij Langerlust horeca moet blijven

 

De gemeente Amsterdam verlengt het contract met de horeca in Boerderij Langerlust niet. Er komt, als de gemeente haar zin doordrijft, eind 2018 een broedplaats voor kunstenaars.

Buurtbewoners zijn teleurgesteld dat de fijne horeca, verzorgd door Colour Kitchen, dreigt te verdwijnen.

Op zondag 15 april a.s. om 12.00 uur wordt er een korte protestbijeenkomst op het parkeerterrein bij Boerderij Langerlust gehouden.

Kom svp ook als je wil laten zien dat de horeca in Boerderij Langerlust moet blijven.

Ook kan je je steun voor het behoud van horeca in Boerderij Langerlust geven, door de petitie te ondertekenen (klik op de link hier onder):

petitie horeca in langerlust moet blijven.

Het uur U nadert…..

Stem en doe mee aan de jaarveragdering!

Op 21 maart hebt u in basisschool Gein uw stem kunnen uitbrengen voor de nieuwe Gemeenteraad. Op 11 april kunt u nogmaals uw stem uitbrengen, maar dan voor het nieuwe bestuur van de Vereniging GeinDrieDorp.

Voor het bestuur hebben zich al een aantal GeinDrieDorpers kandidaat gesteld. Ook u kunt zich kandidaat stellen. Aanmelden bij Peter Vrieler, de huidige voorzitter, petervrieler@gmail.com, telefoon: 06-23198862

Om het bestuur ook een afspiegeling te laten zijn van de wijk zijn jongere GeinDrieDorpers nodig. Ervaring is niet vereist, wel belangstelling in de wijk en u moet wat tijd reserveren. Het bestuur vergadert ongeveer vier maal per jaar een avond en de tweede woensdag in april is de jaarvergadering met de leden. Het DB (Dagelijks Bestuur) , voorzitter, secretaris en penningmeester, kost iets meer tijd. U krijgt er ook wat voor terug: een nieuw netwerk, veel informatie en leuke contacten.

Tijdens de jaarvergadering presenteren de nieuwe werkgroepen zich. Zij geven adviezen aan het bestuur en pakken activiteiten op. En wilt u ook de handen uit de mouwen steken met de activiteiten van de werkgroepen? Meldt u zich dan op 11 april aan bij de werkgroep van uw keuze/belangstelling. Ga aan de slag met het verbeteren van en leuke activiteiten in onze wijk!

Noteer alvast de datum in uw agenda: woensdagavond 11 april 2018, aanvang 20:00 uur in basisschool Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80  (ingang Willem Gerrespad).

U mag stemmen als u lid bent van de vereniging. U bent lid als u jaarlijks minimaal € 5,00 betaalt aan de vereniging. Hebt u nog niet betaald, maak dan alsnog dit bedrag over op rekening van de vereniging GeinDrieDorp, zie bladzijde 2 van de Gein3dorper.

Ik zie u graag op 11 april.

Astrid Roijen, kandidaat bestuurslid

Woensdag 11 april Jaarvergadering bewonersvereniging Gein3dorp

Jaarvergadering
Datum: woensdag 11 april 2018, 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur.
Plaats: Geinschool.

Agenda

 • Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 • Notulen van de jaarvergadering van 12 april 2017
 • Notulen van de ingelaste vergadering van 18 oktober 2017
 • Financieel en inhoudelijk verslag 2017
 • Bestuurswisseling: benoeming nieuw bestuur
 • Presentatie van de werkgroepen
 • Wat er verder ter tafel komt (buurtkranten, erfpacht, herinrichting stationsgebied, Hoge Dijk/koeien, veiligheid/woninginbraken, enz.)
 • Rondvraag en sluiting.

De notulen van de vorige jaarvergadering en de extra vergadering vindt u in de afgelopen week verschenen Gein3dorper op blz. 24, 25 en 26.

De voorzitter heeft hierbij het gebruikelijke jaarverslag geschreven, gevolgd door het financieel jaarverslag:

Terugblik 2017
Onze buurt, Gein3, kenmerkt zich door de relatieve rust. Je zou kunnen zeggen: er gebeurt hier niet veel. Voor veel bewoners is dit een van de redenen om hier te willen wonen. Groen, rust, ruimte. 2017 was zeker een rustig jaar. Er vonden geen grote veranderingen plaats.

Een van de zaken die wel veranderden betreft de erfpacht. We kunnen de erfpacht eeuwigdurend afkopen, dat is iets nieuws. Hiervoor kun je de gemeente een offerte vragen. Het kan een onderwerp zijn voor de jaarvergadering om het eens te hebben over de hoogte van het bedrag en de vraag of het verstandig is eeuwigdurend af te kopen of niet, en van welke overwegingen dit afhangt. Verhoogt het de waarde van je woning? Verdien je het terug? Kun je beter nog wachten?

Wat ook veranderde is de woningmarkt. Na 2008 raakte deze in het slop. Er kwamen meer woningen te koop en de tijd dat ze te koop stonden nam toe. Dat is flink veranderd. Ook Gein3 gaat inmiddels mee in de gekte, prijzen stijgen en huizen zijn snel verkocht. Heeft dit gevolgen voor onze wijk, komen er soms “andere” bewoners? Binnen de Amsterdamse regio is Gein3 nog altijd relatief goedkoop, wat iets anders is dan goedkoop.

Heel Zuidoost, ons stadsdeel, maakt een ontwikkeling door. Je merkt het bijvoorbeeld aan de metro. Die raakt voller, ook buiten de spits. Je ziet steeds meer mensen in- en uitstappen op plekken die voorheen nogal leeg waren, zoals Bullewijk. Daar zijn dan ook tegenwoordig een hostel en een hotel gevestigd, dus Bullewijk trekt toeristen. Er is een lobby aan het ontstaan voor ruimere openingstijden van de metro, vooral na middernacht. Niet zo gek. Rotterdam steekt ons de loef af: daar begint de RET dit jaar al met een proef waarbij de metro in het weekend een uur langer doorrijdt.

Op 1 januari vond evenals voorgaande jaren een nieuwjaarsduik plaats, inmiddels al een traditie. Er leken opnieuw méér deelnemers dan het jaar ervoor. Het wordt ook traditie dat de duik op de hoofdpagina komt van de eerstvolgende Echo. Dit jaar was het veel minder koud dan vorig jaar, eigenlijk een makkie (nou ja…). Het is wachten op de duik waarbij de deelnemers eerst het ijs moeten breken…

Het ooievaarsnest deed waar het voor bedoeld is: er vestigde zich een koppel, er kwam een nest, eieren, jongen. Helaas hebben de jongen het niet tot volwassenheid gebracht. Een roofvogel had andere ideeën. Laten we hopen dat het uiverpaar dit jaar terug komt (of al terug is wanneer dit verslag in de Gein3dorper staat), het opnieuw probeert, en het nest nu beter bewaakt. Het zou toch prachtig zijn om de jongen groot te zien worden.

Vooruitblik
In samenwerking met Groengebied Amstelland en het stadsdeel wil de gemeente het Gaasperpark aanpakken. Het park moet aantrekkelijker worden voor bezoekers uit de stad. Het is immers goed bereikbaar en mede door de groei van het aantal inwoners van Amsterdam is er behoefte aan meer plaatsen voor recreatie en intensiever gebruik van bestaande plekken. Aantrekkelijker maken betekent dat er herkenbare parkingangen komen, op minstens één plek een nieuwe horecavoorziening en een goed gemarkeerd “rondje Gaasperplas”. Eigenlijk zijn het twee rondjes: aan de plaskant een voor voetgangers en daarbuiten een voor fietsers. Deze rondjes kruisen, volgens de voorlopige plannen, elkaar niet. Delen van het park worden mogelijk opgeknapt. Dit kan betekenen dat de bestaande begroeiing voor een deel wordt verwijderd om zo de oorspronkelijke zichtlijnen te herstellen en dat de beplanting wordt verfraaid. Er is nog niets definitief, we moeten het nieuws volgen.

Het pleintje onder de metrohalte is inmiddels heringericht. Hoewel er overwegend positief lijkt te worden gereageerd op de nieuwe situatie is het zo, dat het stadsdeel bij de herinichting weinig moeite lijkt te hebben gedaan om bewoners erbij te betrekken.

Het station zelf wordt later opgeknapt. Dat is niet zozeer aan het stadsdeel alswel aan het GVB.

Verder uit de buurt
De aanleg van de nieuwe A9 in tunnelbakken is inmiddels al ver gevorderd; de ruwbouw is klaar. Er wordt gewerkt aan plannen voor de inrichting van het dak en de flanken. Dat kon de gemoederen nog wel eens flink gaan bezighouden, want de ideeën lopen sterk uiteen.

Zuidoost gaat als stadsdeel de komende jaren forse groei doormaken. Er wordt gedacht aan tien- tot twintigduizend extra woningen gedurende de komende tien jaar, met name aan de westkant van het spoor. Het kantorengebied Amstel III moet in deze plannen een gemengd woon-werkgebied worden. Het grasveld tegenover de ArenA wordt bebouwd, mogelijk vanaf dit jaar al. Dichterbij Gein3 zijn er ingrijpende plannen bij het Vreeswijkpad. Hier zijn rond 150 nieuwe woningen voorzien. De plannen zijn nog niet definitief.

Bestuurswisseling
Bij gelegenheid van de jaarvergadering op 11 april stapt het zittende bestuur op en treedt een nieuw verenigingsbestuur aan. Hoe gaat dit in zijn werk?
Er bestaat een website die dit keurig uit de doeken doet, www.verenigingen.nl. Op deze site vind je een koppeling met de naam Checklist bestuurswissel. Een paar punten hieruit:

 • Het is de algemene vergadering die het bestuur benoemt. De jaarvergadering van 11 april is de algemene vergadering. De bewoners van Gein3 die op 11 april aanwezig zijn kunnen dus voor (of tegen) de nieuwe bestuursleden stemmen.
 • Zeker bij grotere verenigingen is het een aanbeveling om de werkzaamheden goed te omschrijven en de procedures en ook de bestuurstermijn vast te leggen. Als kleine, informele vereniging heeft het huidige bestuur dit nooit gedaan. Wij gaan uit van algemene beelden van wat een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid doen en kennen geen formele procedures. Wellicht is de bestuurswisseling een goed moment om hier alsnog werk van te maken.
 • Het is handig als er een goede overdracht plaats vindt. Overdracht is feitelijk al gaande. Er is nu contact tussen het zittende bestuur en tenminste één beoogd nieuw bestuurslid. Daarnaast overweegt een van de bestaande bestuursleden om zich voor een nieuw jaar verkiesbaar te stellen.
 • Het zittende bestuur moet geen losse eindjes achterlaten. Die zijn er ook niet, want er zijn geen lopende dossiers die nog tot een einde gebracht moeten worden. De financiën zijn op orde en inzichtelijk.

 

Financieel jaarverslag vereniging Gein3dorp.

Staat van lasten en baten van Vereniging Gein3dorp  2017
  (€)   (€)
Administratie 165 Contributie 2017 2856
Representatie 1203 Boekverkoop 0
Gein3dorper (x5) 5471 Advertenties 2017 1800
ING (betalingsverkeer) 172 Rente 19
Feest 30 jaar Gein 3 5425    
       
       
Totaal lasten 12436 Totaal baten 4675
       
Beginvermogen 2017 13951    
Resultaat 2017 -7761    
Eindvermogen 2017 6190    

 

Balans van Vereniging Gein3dorp  2017
  (€)   (€)
ING – Betaalrekening 1567 Beginkapitaal 13951
ING – Spaarrekening 4623 Resultaat 2017 -7761
Kleine kas 0    
       
Totaal 6190 Totaal 6190

 

Begroting van Vereniging Gein3dorp  2018
Kosten (€) Baten (€)
Administratie 100 Contributie 2900
Representatie 1000 Advertenties 1800
Gein3dorper 4400 ING rente 20
ING betaalverkeer 200    
       
       
Totaal 5700 Totaal 4720
Te verwachten batig saldo 2018 -980