Binnenkort in de Gein3dorper en Daisy in concert!

Begin juni valt de nieuwe Gein3dorper weer op de mat met deze keer veel aandacht voor Erfpacht, verandering van de statuten en de plannen voor het Gaasperpark en omgeving.

De inzendtermijn voor kopij is bijna verstreken maar voor het volgende nummer kunt  u uw bijdragen mailen naar redactie@gein3dorp.nl

In dit zomernummer ook een interview met een bekende Gein3dorper. Het is de bekende Fadozangeres Daisy Correia en zij treedt deze week, op 22 mei, op in het Concertgebouw.

Daisy Correira

Voor meer informatie:

https://www.concertgebouw.nl/concerten/daisy-correia-speciale-gasten/22-05-2019

 

 

 

Notulen ledenvergadering Vereniging Gein3dorp, 10 april 2019

Op 10 april was de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Gein3dorp. Hierbij de notulen.

Aanwezig: Mathieu Brancart, Wim Eendebak, Gerie Moens, Bert Wiggerink, Bert Meester, Hetty Litjens, Monique Verkerk, Sharon Tjon, Mo Massaro, Irma van der Toorn, Dini Dijkman, Gin Sanches, Ellen Berkman, Vittorio Dingeman, Bianca Jas Mögling, Ad Grool en Astrid Roijen

Afwezig: (met bericht): Steven Vlaanderen Oldenzeel, Sjoerd Groen, Dini Zoet, Winnie Meyer Ricard en Gerritje Nuisker

1     Opening en vaststellen agenda

Astrid opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.

Sjoerd Groen heeft via e-mail een vraag gesteld: hij wil weten of de eerste WhatsApp groep al voor overleg is uitgenodigd door de politie. Hij zit zelf in de tweede WhatsApp groep. Er is niemand van de eerste WhatsApp groep aanwezig en onduidelijk is welke WhatsApp bedoeld wordt. Mogelijk betreft het de groep buurtpreventie. Astrid gaat dit navragen.

2     Mededelingen en binnengekomen stukken

Er zijn geen binnengekomen stukken. Astrid meldt wie zich hebben afgemeld (zie afwezig).
Er bleken dit keer veel Gein3dorpers over te zijn. Iemand meldt dat niet bij iedereen bezorgd wordt, terwijl op elk huisadres een Gein3dorper bezorgd dient te worden. Sommige bezorgers bezorgen geen Gein3dorper bij woningen met een sticker  ‘NEE Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, Geen Huis-aan-Huis bladen’, terwijl dat wel de bedoeling is omdat de Gein3Dorper geen reclameblad is. Er wordt contact opgenomen met Gezinus (coördinator bezorging Gein3dorper) hieromtrent.

Dit keer zijn de notulen in verkorte vorm weergegeven in de Gein3dorper. Astrid vraagt wat iedereen hiervan vindt. Een aantal mensen wil graag de volledige notulen in de Gein3dorper hebben, aangezien zij deze versie niet op de website konden vinden.

Astrid stelt Ad Grool voor, de nieuwe redacteur. Hij vertelt het een en ander over zichzelf. Ad participeert in Bewonersplatform Gein, is bezig met het voorbereiden van een vrijheidsmaaltijd op 5 mei 2019. Ad heeft als controller en in de ICT gewerkt en doet ook grafisch werk.

3     Notulen 11-04-2018

Er wordt een korte leestijd ingelast. De notulen worden goedgekeurd.

4     Financieel jaarverslag (penningmeester)

Aangezien de penningmeester afwezig is, geeft Bert Wiggerink van de kascommissie een toelichting. Er is een negatief saldo van ongeveer € 700,00. Dat wordt dit jaar rechtgetrokken, aangezien er in 2018 geen factuur naar de adverteerders gestuurd is. Dat is begin 2019 gedaan, samen met de factuur voor 2019. Bert Wiggerink meldt dat de administratie er overzichtelijk uitziet en correct is. Het bestuur wordt decharge verleend.
De vraag is of de penningmeester een nieuwe begroting 2019 wil maken vanwege de volgende ontwikkelingen:

  • extra advertentie-inkomsten (inkomsten over 2018)
  • extra contributie-inkomsten (vanwege de contributieverhoging)
  • reservering voor het feest in 2020 (75 jaar bevrijding en 35-jarig bestaan vereniging).

Astrid zal aan Steven vragen of hij contact hierover wil opnemen met de kascommissie. De penningmeester wordt bedankt.

Verkiezing nieuwe kascommissie

De huidige kascommissie wil dit weer op zich nemen, waarvoor dank. Er is een reservelid nodig. Ad Grool meldt zich aan.

5    Verhoging contributie naar € 7,50

De penningmeester stelt voor om de contributie te verhogen van € 5,00 naar € 7,50. De meerderheid van de aanwezige leden is voor (3 leden stemmen tegen).

6     Jaarverslag 2018 (voorzitter)

Deze wordt goedgekeurd. Tevens keurt de ledenvergadering het beleid van het bestuur goed van 11-04-2018 tot 01-01-2019.

7     Jaarplan 2019 (voorzitter)

Het jaarplan wordt goedgekeurd.

8     Voorstellen twee kandidaat-bestuursleden en benoeming tot bestuurslid

Bianca stelt zich voor. Zij woont tien jaar in Gein 3, heeft 2 dochters en vanwege gezondheidsproblemen heeft zij geen betaald werk. Wel wil zij wat voor de buurt doen. Zij heeft zich tijdens de nieuwjaarsreceptie aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Zij is ook actief in Burennetwerk.

Wim Eendebak heeft zich ook tijdens de nieuwjaarsreceptie aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Hij is werkzaam geweest bij Openbare Ruimte. Hij loopt veel in de buurt en ziet dan dingen waar hij wat mee kan. Hij is al eerder bestuurslid geweest en wil zich nu graag bij dit actieve bestuur aansluiten.

Zowel Bianca als Wim worden benoemd tot algemeen bestuurslid.

9     Voorstel tot aanpassen Statuten

Mogelijk moet het doel van de vereniging in de Statuten worden aangepast, o.a. op het gebied van de natuur in en rond de wijk. Astrid stelt voor om eerst juridisch advies in te winnen alvorens de gang naar de notaris te maken. Het bestuur gaat hiermee aan de slag, samen met Ad Grool. De leden stemmen hiermee in.

10    Huishoudelijk Reglement

Dit laten wij even rusten. Eerst moet duidelijk worden of wij de Statuten gaan aanpassen. Pas daarna kunnen wij een definitieve versie maken van een HHR.

11    Verslag van de commissies

De commissie erfpacht meldt dat er een nieuwe website is gelanceerd door de gemeente: http://www.amsterdam.nl/kenjeerfpacht. Hier kan men informatie vinden.

In de volgende Gein3Dorper en op de website komt een stuk over erfpacht van de hand van Ad Grool met een rekenvoorbeeld (dit is ter verificatie aan de gemeente voorgelegd)

De commissie Organiseren van Activiteiten en PR en Voorlichting is druk bezig met de voorbereiding van het Bevrijdingsfeest in 2020. Binnenkort is het voorstel voor hun programma klaar en kan subsidie aangevraagd worden.

Ook is het de intentie om in 2020 een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Voor Burendag (21 of 22 september) is subsidie aangevraagd bij het Oranje Fonds.

Monique, onze communicatiedeskundige, controleert de bijdragen van Astrid voor de Gein3dorper.

De commissie Duurzaamheid heeft een stuk geschreven voor de Gein3dorper. De commissie wil peilen of er animo bestaat om een informatieavond te houden waar deskundigen het een en ander vertellen over zonnepanelen en isolatie. Warmtepompen zijn voor onze woningen niet geschikt; daarnaast weten wij nog niet wat de gemeente in petto heeft (van het gas af, maar hoe?).

De commissie Woonomgeving is bezig geweest met de renovatie van het metrostation. Zij heeft zich geprofileerd tijdens Fijn in Gein en is nu bezig met de openbare verlichting. Ook wordt onderzocht of een Johan Cruijff-court kan worden gerealiseerd in de Lambert Rimastraat.

Tijdens de landelijk opschoondag hebben 40 bewoners meegeholpen. Er is flink wat vuil opgehaald. Mathieu wil van de gelegenheid gebruik maken om deze mensen te bedanken voor hun inzet. De commissie is nu bezig met misbruik van de openbare ruimte (auto’s en fietsers op trottoirs). Zij willen samen met de wijkagent door de wijk lopen. Ook een schouw betreffende het groen staat op stapel. Er komt samenwerking met de imker, Michael Ferdinandus. De imker wil een bloemenlint aanleggen door de wijk, opdat bijen hierop af komen.

De commissie Gaasperplasontwikkelingen is niet aanwezig.

Stichting Natuurbescherming ZO meldt dat de infrastructuur verandert. De plannen die de gemeente heeft met betrekking tot het gebied rond de Gaasperplas zijn in strijd met NNN (Natuur Netwerk Nederland) en HGS (Hoofd Groen Structuur). Er zullen veel bomen gekapt worden en als het aan de gemeente ligt komt er een bredere weg dwars door het park. NNN valt onder de provincie en HGS onder de gemeente.

Wat wil het bestuur hiermee en wat willen de inwoners van Gein 3? Moeten wij krachten bundelen?

Wij moeten om te beginnen bewoners informeren wat er op stapel staat en wellicht onze zienswijze bij B en W kenbaar maken. Hetty Litjens  zal haar presentatie naar de redactie sturen ter plaatsing op de website. De redactie zal daarnaast een overzicht van de huidige ontwikkelingen in de volgende Gein3Dorper opnemen, mogelijk als opmaat voor een peiling van de meningen van Gein 3 bewoners.

12    AED en burgerhulpverlening

Astrid meldt dat de AED’ s zijn aangemeld bij HartslagNu en dat de verzekering voor rekening komt van de persoon bij wie de AED aan de gevel hangt. Het is belangrijk dat er veel burgerhulpverleners zijn. Iedereen die een geldig certificaat heeft van een reanimatietraining, een EHBO diploma of een BHV, kan zich aanmelden als burgerhulpverlener. Aanmelden kan via HartslagNu; je moet je certificaat uploaden en een telefoonnummer opgeven. Bij een hartstilstand krijgen de aangemelde burgerhulpverleners een SMS (de een krijgt te horen waar de hartstilstand is en een ander wordt verzocht om de dichtstbijzijnde AED op te halen. Dan wordt de code verstrekt). Sharon heeft een AED aan haar gevel. Zij heeft voor de verzekering wel een factuur nodig. Astrid zal contact opnemen met Melissa van Nielen.

Er is een verzekering af te sluiten bij Medisol. Dat heeft nu nog geen zin, want onze AED’s zijn verzekerd voor het jaarlijks controleren van het apparaat en het vervangen van de electroden. Medisol heeft dit standaard in zijn verzekering.

 

13    W.V.T.T.K.

Hier zijn geen onderwerpen

 

14   Afsluiting

Astrid sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst.

 

Notuliste: Astrid Roijen

Isolatie van onze huizen en zonnepanelen in Gein3dorp.

Beste Gein3dorpers,

Vanuit onze Gein3dorpwerkgroep Duurzaamheid willen we onderzoeken of meer en betere isolatie van onze huizen zinvol en rendabel is. Bij veel en misschien wel alle huizen blijkt de isolatie onvoldoende of slecht te zijn.

We willen ons richten op spouwmuurisolatie, betere raamisolatie (H+++, tevens ook betere geluidsisolatie), dak- en vloerisolatie. We hebben een bedrijf gevonden in de regio dat is aangesloten bij de brancheorganisatie VENIN. Dit bedrijf is bereid ons te informeren over vormen van isolatie, voordelen, mogelijke problemen en kosten. Bij voldoende belangstelling kunnen we een infoavond organiseren over dit onderwerp.

Verder inventariseren we de mogelijkheden om als buurt zonnepanelen aan te schaffen, zodat we als collectief een gunstiger prijs kunnen afdwingen.

Tevens kijken we of het mogelijk is om mensen met een minder geschikt dak ook van de voordelen van zonne-energie te kunnen laten genieten, bijvoorbeeld door een energiecoöperatie op te richten, of om partijen in te schakelen als
PowerPeers, https://www.powerpeers.nl/
Engie, https://www.engie-energie.nl/ of
Zonnecollectief, http://zoncollectiefnederland.nl/

Mocht iemand hier nog andere ideeën over hebben horen wij het natuurlijk  graag, iedere input is welkom. Ook  mensen die al zonnepanelen hebben kunnen zich aanmelden om bij te dragen in de coöperatie, als zij dit willen.

Heeft u belangstelling voor deze infoavond, dan kunt u uw naam, adres en aantal personen opgeven:

– briefje met gegevens deponeren  in de brievenbus: Helena Kuipers-Rietberghof 20

– mailen naar: irma.vdtn@gmail.com

– mailen naar : mcjas@hotmail.com

Namens de Werkgroep Duurzaamheid,
Irma van der Toorn

Duurzaamheidsfestival Zuidoost

Op 14, 15 en 16 mei vindt het Duurzaamheidsfestival plaats. Met een informatiemarkt over initiatieven in Zuidoost, muziek en demonstraties met elektrisch koken en gratis adviezen van een energiecoach.

Elke avond zijn er van 19 tot 21 uur werksessies met experts. Deelnemers kunnen dan ideeën en initiatieven delen.  Op donderdag 16 mei is er bijvoorbeeld een bijeenkomst voor huiseigenaren/VVE’s over duurzaam onderhoud.

  • Datum: 14, 15 en 16 mei van 17:00 tot 21:00 uur
  • De Informatiemarkt is in de publiekshal stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150

Meer informatie en aanmelden voor werksessies via http://zo-duurzaam.nl/

Symposium Sociale Duurzaamheid

Voorafgaand aan het Duurzaamheidsfestival vindt er op 14 mei ’s middags op dezelfde locatie een symposium plaats.

Lees verder over het Symposium Sociale Duurzaamheid

zonnepanelen

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij Gaasperdam of Driemond.

Op 16 mei 2019 a.s. organiseert het het WOG een bijeenkomst om het Wijkoverleg Gaasperdam  (WOG) weer te activeren. Deze onafhankelijke organisatie zette zich jarenlang in voor deze wijk en wil dat weer doen na een paar minder actieve jaren.

Omdat Driemond nu ook bij Amsterdam Zuidoost hoort, doen we dit als WOGD, Wijkoverleg Gaasperdam/ Driemond. In dit overleg werken bewoners en bewonersorganisaties uit het hele gebied samen.

-U bent mogelijk al actief in de wijken of wilt dat gaan doen.
-U vindt goede voorzieningen belangrijk, zorg waar nodig, de bereikbaarheid moet goed zijn en er is ruimte voor ontmoeting en cultuur.
-Ook veiligheid, duurzaamheid, zorg voor groen, natuur en ruimte voor recreatie en speelruimte vindt u belangrijk.

Het bestuur van WOGD bestaat uit een aantal actieve bewoners. Zij nodigen u uit om mee te denken over het nut van een onafhankelijke organisatie als het WOGD en de manier waarop een hernieuwde start kan plaatsvinden.

Belangstellenden kunnen een uitnodiging voor deze bijeenkomst en beknopte informatie over de activiteiten en geschiedenis van het (toen nog) WOG aanvragen via infowogd@gmail.com

Doet u dat het liefste voor 11 mei as.

Auteurs_20150826124649_luchtfoto-gaasperplas-635x340

Vrijheidsmaaltijd Gein volgeboekt!

Dankzij de inzet van vrijwilligers en publicatie in de Echo is er grote belangstelling gebleken om de eerste Vrijheidsmaaltijd Gein op zondagmiddag 5 mei bij te wonen.

Er zijn veel meer aanvragen ontvangen dan er plaatsen zijn in buurthuis Gein. Die grote belangstelling is fantastisch, maar VOL = VOL. Helaas moeten we nieuwe aanvragers teleurstellen.