Opstapje naar vrijwilligerswerk via VENZO

Overweegt u om vrijwilligerswerk te gaan doen? Op 3 september start de tweede ronde van het door Venzo ontwikkelde traject ‘Het opstapje naar vrijwilligerswerk’.
Aan deze ronde mogen 15 mensen meedoen. Iedere deelnemer volgt bijeenkomsten en krijgt ondersteuning bij hun vrijwillige inzet. Dankzij financiële ondersteuning van het Oranje Fonds en het Kansfonds is deelname kosteloos!
Dit traject is bedoeld voor mensen die graag ‘mee willen doen’, maar niet goed weten hóe. Die net dat duwtje in de rug nodig hebben. Deelnemers leren diverse vaardigheden tijdens bijeenkomsten en werken samen met een trainer en vrijwilligers aan het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Na deze bijeenkomsten gaan de deelnemers vrijwilligerswerk doen. De inzet wordt opgebouwd en daarnaast wonen zij opnieuw bijeenkomsten bij die hen ondersteunen tijdens de inzet.
De deelnemers kiezen uit een uitgebreid aanbod van maatschappelijke organisaties. Activiteiten binnen de zorg, kunst en cultuur, sport of wijk-, buurt- en bewonerszaken. Bij die organisaties werken deelnemers aan hun leerdoelen en onderzoeken ze uit welke werkzaamheden zij voldoening en plezier halen!
Het traject wordt in 2019 twee keer aangeboden. De eerste ronde was in april jongstleden en de tweede ronde start in september.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 augustus aanmelden – zowel potentiële deelnemers als organisaties via 020-7601170 of info@burgeracademie.nu
Kijk voor meer informatie op https://burgeracademie.nu/opstapje-naar-vrijwilligerswerk/ of klik op deze link.

steps-1081909_1280-1024x682

Hulp nodig voor Fijn in Gein!

De organisatie van Fijn in Gein, dat dit jaar op zaterdag 14 september gehouden wordt, kan hulp gebruiken bij de voorbereiding. Wie heeft nog wat tijd over en wil het enthousiaste team versterken?
U kunt zich aanmelden bij:   bewonersplatformgein@gmail.com

Notulen Bestuursvergadering 02 07 2019

Beknopte notulen Bestuursvergadering Vereniging Gein3dorp 02-07-2019

 1. Opening
 2. Mededelingen:
 • Wim Eendebak is bezig met het Stadsdeel betreffende de hoge bosjes op de kruising Maria Snelplantsoen en het Jan Schaeferpad. Kleine kinderen op de fiets hebben geen goed zicht of er auto’s aankomen.
 • Er is nog niets bekend over de twee trapveldjes (Cornelis Aarnoutsstraat en Lambert Rimastraat). De voorzitter heeft contact opgenomen met de gebiedsmakelaar, maar nog geen antwoord gekregen. Zij zal opnieuw contact hierover opnemen.
 • Rick Eggink heeft zijn werkzaamheden voor het bestuur/de vereniging beëindigd.
 • De voorzitter zal een nieuw wachtwoord voor het e-mailadres van het bestuur doormailen.
 • Enkele bezorgers van de Gein3dorper, alsmede de distributeur Gezinus Hogenberg, zijn gestopt met het bezorgen van de Gein3dorper. Aangezien Gezinus jarenlang een dubbele taak had (distributie en bezorging) ontvangt hij een bloemetje en cadeaubon.
 • De penningmeester stelt voor om de redacteuren die hun werkzaamheden hebben neergelegd, een attentie te geven. Redactielid Dini en de voorzitter gaan zich hierover buigen.
 • De voorzitter/secretaris is de nieuwe distributeur van de Gein3dorper.
 • De vrouw van Wim van der Poel stelt voor om bij de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht  gezamenlijk een notaris in te huren. In de nieuwe Gein3dorper komt een oproep te staan. De mogelijkheid is nagegaan om gezamenlijk een notaris in te huren, echter de notarissen die erfpachtzaken behandelen hebben zoveel aanvragen ontvangen, dat zij slechts bij grote aantallen collectieve aanvragen een kleine korting geven.
 • De moeder van voormalig bestuurslid en bezorgster van de Gein3dorper Monique Jansma is overleden. De voorzitter heeft namens het bestuur een condoleancekaartje bezorgd.
 • De voorzitter deelt mee dat het archief van de vereniging bijna compleet is. Er ontbreken nog enkele Gein3dorpers.
 • De secretaris van bewonersvereniging Huntum, Lony Wesseling, die een Gein3dorper ontvangt, is erg te spreken over de nieuwe kleureneditie en speciaal het erfpachtartikel kan haar goedkeuring wegdragen.
 • Eén lid van de vereniging heeft de contributie contant betaald aan de voorzitter/secretaris en een ander lid heeft om een acceptgirokaart gevraagd.
 • In de Gein3dorper van juni is een foutje geslopen. Op de laatste pagina bij adverteren staat dat men kan adverteren als men woont of werkt in Gein 3. Er zijn echter geen voorwaarden verbonden aan adverteren. Deze zin moet er in volgende edities uit.
 • In de nieuwe Gein3dorper moet op pagina twee vermeld worden dat de voorzitter/secretaris de nieuwe distributeur is.
 • Ook mag vermeld worden dat Monique Verkerk de redactie zal ondersteunen, door de eindredactie van teksten te gaan verzorgen.

3 De notulen van 07-05-2019 (bestuursvergadering) worden goedgekeurd. 

4 Financiën
De huidige penningmeester legt binnenkort zijn werkzaamheden voor het bestuur/de vereniging neer, vanwege het aanvaarden van een andere betrekking. Binnen het bestuur is er niemand die deze functie wil overnemen. Ad Grool is bereid om (tijdelijk) de financiële administratie te verzorgen, totdat tijdens de ledenvergadering een nieuwe penningmeester is gekozen.

Ad heeft ervaring met het penningmeesterschap. Eén en ander houdt in dat Ad geen reserve lid van de kascommissie kan zijn. In de nieuwe Gein3dorper komt nog een herinnering te staan voor het betalen van de contributie.

5 Kascommissie
Er zijn van commissieleden en de kascommissie klachten gekomen over de e-mails die één van de commissieleden heeft gestuurd. Zij uitte hierin kritiek op een van de redacteuren en heeft deze e-mail aan alle commissieleden verstuurd. De voorzitter adviseert een ieder om haar e-mailadres te blokkeren. 

6 Vijf mei 2020
Het feest 75 jaar bevrijding/35 jaar Gein3dorp is enkel bestemd voor Geindriedorpers.

7 BAV
De voorzitter is van mening dat het bestuur een BAV Bestuurs Aansprakelijkheids Verzekering nodig heeft. Wij gaan informatie inwinnen.

9 Website Gein3dorp
Onze website www.Gein3dorp.nl is een gratis website waar advertenties worden geplaatst. Het is niet handig in gebruik en gedateerd. Wij gaan ons bezinnen over een andere website. Wij vragen Ad Grool of hij behulpzaam wil zijn. Bianca en Wim hebben ervaring met websites en bieden hun diensten aan. Er wordt dan meteen onderzocht of er een mogelijkheid is voor adverteerders om ook –naast de Gein3dorper- te adverteren op de nieuwe website.

10 Redactie
Eén van de redactieleden heeft moeite met het feit dat zij geen deel meer uitmaakt van de redactie. Zij vraagt het bestuur om opheldering. Besloten wordt om de andere redactieleden te horen en haar dan een antwoord te geven.

11 Telefonisch spreekuur
Vroeger heeft het bestuur een tijdje een telefonisch spreekuur gehad (eenmaal per week gedurende twee uur op een avond). Willen wij dit ook? Wij besluiten dit niet in te voeren, aangezien er tegenwoordig genoeg andere manieren zijn om met het bestuur in contact te komen.

Astrid Roijen
voorzitter/secretaris

Week van Gaasperdam en Driemond 2019

Beste Buurtbewoners,

Op Vrijdag 12 juli start de Week van Gaasperdam en Driemond. Tot zondag 21 juli kunt u meedoen aan allerlei gratis activiteiten. Georganiseerd en aangeboden door actieve bewoners, ondernemers en organisaties uit Gaasperdam en Driemond. U bent van harte welkom om mee te doen of gewoon elkaar te ontmoeten.

Het programma vind u op www.amsterdam.nl/weekvangend

Gebiedsteam Gaasperdam en Driemond

week van gaasperdam driemond

Herhaalde oproep voor de Gein3dorp Ledenvergadering vanavond 3 juli

Vanwege het voornemen om de statuten te wijzigen is er vanavond een extra Ledenvergadering in ABBS Het Gein, half acht, Cornelis Aarnoutstraat 89

De wijziging is nodig om als  belanghebbende te kunnen reageren op de voorgenomen plannen voor het Gaasperpark en omgeving.

Komt allen!

U bent op tijd weer thuis om naar wedstrijd van onze Leeuwinnen te kijken, die om 21.00 uur begint