Windmolens bij de Gaasperplas?

Of er windmolens bij de Gaasperplas komen weten we pas als er in 2021; dan worden besluiten genomen over de Regionale Energie Strategie (RES). Voor wat betreft windenergie moet Amsterdam nog voor 13 windmolens (150 meter hoog, elk 3 megawatt) plekken vinden. Een lastige opgave omdat de beperkte vrije ruimte wordt opgeëist voor woningbouw, natuur en nu ook windmolens. In het concept-RES zijn 7 zoekgebieden aangegeven waar windmolens zouden kunnen worden geplaatst. Gaasperdam-Diemerscheg is een van die gebieden.

Op 15 december 2020 is een verslag uitgebracht van de reacties op het concept-RES van alle gemeenten in Noord-Holland. Naast waardering voor de aanpak worden zorgen geuit over het inzetten van natuurgebieden en landschappen voor zonne- en windenergie: het verloren gaan van landschappelijke kernwaarden en de gevolgenvoor flora en fauna. Ook worden geluidshinder en zichthinder voor omwonenden en passanten genoemd.

In het verslag is het advies van het stadsdeel Zuidoost als volgt opgenomen: 

Zuidoost wil een significante bijdrage leveren aan de energietransitie en de opgaven uit de RES Amsterdam en adviseren het college hier daadkrachtig gebruik van te maken en het stadsdeel concreet te ondersteunen bij de realisatie van de windmolens, de zonnepanelen op daken, de isolatieopgave, het groengasproject in Gaasperdam en het aanboren van de diverse warmtebronnen.
Hierbij worden de volgende adviezen gegeven: 

a. Zuidoost heeft op voorhand grote bezwaren tegen windmolens rond en in de Gaasperplas en (zichtbaar) zon op en rond de Gaasperplas. Ondanks dat de ruimtelijke procedure en de geluids-, slaghinder-, en de flora en fauna onderzoeken nog moeten starten, vragen we nadrukkelijk om het gebied nu al bij voorbaat uit te sluiten: Er wordt veel geïnvesteerd in de recreatieve en ecologische waarde in dit gebied, het wordt verder doorontwikkeld tot een goed bereikbaar, hoogwaardig en groen recreatiegebied voor Amsterdammers. Hierover neemt het college dit voorjaar een besluit. 

b. Het stadsdeel verwacht bovendien met alternatieve voorstellen voor wind en zon voldoende realistische mogelijkheden aan te kunnen bieden om de Gaasperplas en directe omgeving uit te sluiten in het zoekgebied Wind en het extra zoekgebied Zon.

c. Zuidoost wil ten zeerste benadrukken dat, indien blijkt dat additionele maatregelen/ zoekgebieden zon vereist zijn, er desondanks geen extra zoekgebieden aangewezen worden in en rond de Gaasperplas.

d. Zuidoost wil de 5 molens graag realiseren met lokale bedrijven (zoals JCArenA, Waternet, Equinix) en met bewoners uit Zuidoost, bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven. De molens worden dan via coöperaties zon en wind – zoals in Amsterdam Noord – op democratische manier bestuurd. De exploitatiebaten vloeien terug naar de lokale gemeenschap. We vragen de Gemeenteraad akkoord te gaan met deze aanpak in afwijking van de voorziene procedure die uitgaat van het openbaar aanbesteden van de molens. 

In de loop van 2021 worden definitieve besluiten genomen over de uit te voeren Regionale Energie Strategie.

Wat kan dit alles voor Gein 3 gaan betekenen? 

  1. De duidelijk uitgesproken afwijzing van windmolens bij het Gein en de Gaasperplas betekent zeer waarschijnlijk dat daar geen windmolens of zonneweiden zullen komen.
  2. Stadsdeel Zuidoost stimuleert de aanleg van zonnepanelen op daken, de isolatieopgave, het groengasproject in Gaasperdam en het aanboren van de diverse warmtebronnen. Voor bewoners van Gein 3 betekent dit mogelijkheden om individueel of gezamenlijk gebruik te maken van stimuleringsregelingen. 
  3. In het voorjaar wordt een besluit genomen over het plan Gaasperplas, zodat dan duidelijk wordt welke veranderingen qua inrichting de komende jaren gaan plaatsvinden.

Vooral het tweede punt bevat mogelijkheden voor bewoners van Gein 3. Aan de ene kant kunnen eigenaren individueel gebruik maken van stimuleringsregelingen (zonnepanelen, isolatie, warmtebronnen), maar ook is er ruimte voor een gemeenschappelijke aanpak (zoals meedoen met Groengas Gaasperdam of een Buurt Energiesysteem (gezamenlijke warmtebron)). Onderwerpen waarop betrokken bewoners en de Vereniging Gein3Dorp zich in de komende jaren richten.

%d bloggers liken dit: