Notulen Bestuursvergadering 02 07 2019

Beknopte notulen Bestuursvergadering Vereniging Gein3dorp 02-07-2019

 1. Opening
 2. Mededelingen:
 • Wim Eendebak is bezig met het Stadsdeel betreffende de hoge bosjes op de kruising Maria Snelplantsoen en het Jan Schaeferpad. Kleine kinderen op de fiets hebben geen goed zicht of er auto’s aankomen.
 • Er is nog niets bekend over de twee trapveldjes (Cornelis Aarnoutsstraat en Lambert Rimastraat). De voorzitter heeft contact opgenomen met de gebiedsmakelaar, maar nog geen antwoord gekregen. Zij zal opnieuw contact hierover opnemen.
 • Rick Eggink heeft zijn werkzaamheden voor het bestuur/de vereniging beëindigd.
 • De voorzitter zal een nieuw wachtwoord voor het e-mailadres van het bestuur doormailen.
 • Enkele bezorgers van de Gein3dorper, alsmede de distributeur Gezinus Hogenberg, zijn gestopt met het bezorgen van de Gein3dorper. Aangezien Gezinus jarenlang een dubbele taak had (distributie en bezorging) ontvangt hij een bloemetje en cadeaubon.
 • De penningmeester stelt voor om de redacteuren die hun werkzaamheden hebben neergelegd, een attentie te geven. Redactielid Dini en de voorzitter gaan zich hierover buigen.
 • De voorzitter/secretaris is de nieuwe distributeur van de Gein3dorper.
 • De vrouw van Wim van der Poel stelt voor om bij de afkoop van de eeuwigdurende erfpacht  gezamenlijk een notaris in te huren. In de nieuwe Gein3dorper komt een oproep te staan. De mogelijkheid is nagegaan om gezamenlijk een notaris in te huren, echter de notarissen die erfpachtzaken behandelen hebben zoveel aanvragen ontvangen, dat zij slechts bij grote aantallen collectieve aanvragen een kleine korting geven.
 • De moeder van voormalig bestuurslid en bezorgster van de Gein3dorper Monique Jansma is overleden. De voorzitter heeft namens het bestuur een condoleancekaartje bezorgd.
 • De voorzitter deelt mee dat het archief van de vereniging bijna compleet is. Er ontbreken nog enkele Gein3dorpers.
 • De secretaris van bewonersvereniging Huntum, Lony Wesseling, die een Gein3dorper ontvangt, is erg te spreken over de nieuwe kleureneditie en speciaal het erfpachtartikel kan haar goedkeuring wegdragen.
 • Eén lid van de vereniging heeft de contributie contant betaald aan de voorzitter/secretaris en een ander lid heeft om een acceptgirokaart gevraagd.
 • In de Gein3dorper van juni is een foutje geslopen. Op de laatste pagina bij adverteren staat dat men kan adverteren als men woont of werkt in Gein 3. Er zijn echter geen voorwaarden verbonden aan adverteren. Deze zin moet er in volgende edities uit.
 • In de nieuwe Gein3dorper moet op pagina twee vermeld worden dat de voorzitter/secretaris de nieuwe distributeur is.
 • Ook mag vermeld worden dat Monique Verkerk de redactie zal ondersteunen, door de eindredactie van teksten te gaan verzorgen.

3 De notulen van 07-05-2019 (bestuursvergadering) worden goedgekeurd. 

4 Financiën
De huidige penningmeester legt binnenkort zijn werkzaamheden voor het bestuur/de vereniging neer, vanwege het aanvaarden van een andere betrekking. Binnen het bestuur is er niemand die deze functie wil overnemen. Ad Grool is bereid om (tijdelijk) de financiële administratie te verzorgen, totdat tijdens de ledenvergadering een nieuwe penningmeester is gekozen.

Ad heeft ervaring met het penningmeesterschap. Eén en ander houdt in dat Ad geen reserve lid van de kascommissie kan zijn. In de nieuwe Gein3dorper komt nog een herinnering te staan voor het betalen van de contributie.

5 Kascommissie
Er zijn van commissieleden en de kascommissie klachten gekomen over de e-mails die één van de commissieleden heeft gestuurd. Zij uitte hierin kritiek op een van de redacteuren en heeft deze e-mail aan alle commissieleden verstuurd. De voorzitter adviseert een ieder om haar e-mailadres te blokkeren. 

6 Vijf mei 2020
Het feest 75 jaar bevrijding/35 jaar Gein3dorp is enkel bestemd voor Geindriedorpers.

7 BAV
De voorzitter is van mening dat het bestuur een BAV Bestuurs Aansprakelijkheids Verzekering nodig heeft. Wij gaan informatie inwinnen.

9 Website Gein3dorp
Onze website www.Gein3dorp.nl is een gratis website waar advertenties worden geplaatst. Het is niet handig in gebruik en gedateerd. Wij gaan ons bezinnen over een andere website. Wij vragen Ad Grool of hij behulpzaam wil zijn. Bianca en Wim hebben ervaring met websites en bieden hun diensten aan. Er wordt dan meteen onderzocht of er een mogelijkheid is voor adverteerders om ook –naast de Gein3dorper- te adverteren op de nieuwe website.

10 Redactie
Eén van de redactieleden heeft moeite met het feit dat zij geen deel meer uitmaakt van de redactie. Zij vraagt het bestuur om opheldering. Besloten wordt om de andere redactieleden te horen en haar dan een antwoord te geven.

11 Telefonisch spreekuur
Vroeger heeft het bestuur een tijdje een telefonisch spreekuur gehad (eenmaal per week gedurende twee uur op een avond). Willen wij dit ook? Wij besluiten dit niet in te voeren, aangezien er tegenwoordig genoeg andere manieren zijn om met het bestuur in contact te komen.

Astrid Roijen
voorzitter/secretaris

Advertenties

Week van Gaasperdam en Driemond 2019

Beste Buurtbewoners,

Op Vrijdag 12 juli start de Week van Gaasperdam en Driemond. Tot zondag 21 juli kunt u meedoen aan allerlei gratis activiteiten. Georganiseerd en aangeboden door actieve bewoners, ondernemers en organisaties uit Gaasperdam en Driemond. U bent van harte welkom om mee te doen of gewoon elkaar te ontmoeten.

Het programma vind u op www.amsterdam.nl/weekvangend

Gebiedsteam Gaasperdam en Driemond

week van gaasperdam driemond

Herhaalde oproep voor de Gein3dorp Ledenvergadering vanavond 3 juli

Vanwege het voornemen om de statuten te wijzigen is er vanavond een extra Ledenvergadering in ABBS Het Gein, half acht, Cornelis Aarnoutstraat 89

De wijziging is nodig om als  belanghebbende te kunnen reageren op de voorgenomen plannen voor het Gaasperpark en omgeving.

Komt allen!

U bent op tijd weer thuis om naar wedstrijd van onze Leeuwinnen te kijken, die om 21.00 uur begint

 

 

Modeproject in buurthuis Gein voor kinderen en volwassenen.

Binnenkort starten we een nieuw modeproject in buurthuis Gein voor kinderen en volwassenen.
Ben je deze zomer weinig weg en vind je het leuk je eigen creaties te maken, laat je dan uitdagen door Kitchen for Fashion onder leiding van Regine Kamerling.

Voor volwassenen:

Maak van een basis model je eigen creatie op basis van een blousemodel.
Beginners leren naaien van stap tot stap.
Gevorderden leren naaikneepjes verfijnen en handige foefjes
10 lessen elke woensdag van 9 tot 12 uur

In buurthuis Gein Wisseloord 83
Start 3 juli, eindpresentatie 14 september
Meer informatie en aanmelden: mixedculturesmode@gmail.com of tel: 0681850226 

Voor  Jongeren (9-14 jaar)

Je eigen kleding ontwerpen
Je eigen jurk of shirt leren maken
Leuke lessen in de zomervakantie

Elke dinsdag en donderdagochtend  van 9 tot 12 uur
In buurthuis Gein Wisseloord 83
Start 16 juli, eindpresentatie 14 september

Meer informatie en aanmelden: mixedculturesmode@gmail.com of tel: 0681850226

Mode in Gein is een initiatief van Kitchen for Fashion en Fijn in Gein
Ondersteund door Elkaar Helpen met Naald en Draad, stadsdeel Zuidoost, Pozo, PBAZO en Winkeliersvereniging Gein

 

Nieuwsbrief Bewonersplatform Gein juni 2019

 • Van het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam) verschijnt binnenkort een verslag van de verkennende bijeenkomst; er staat een nieuwe vergadering op stapel waarbij tevens een nieuw bestuur wordt gekozen.
 • De Week van Gaasperdam-Driemond vindt plaats van 12 t/m 21 juli. Op 13 en 14 juli geeft het Stadsdeel informatie over de plannen over het Gaasperplastraject.
 • Fijn in Gein vindt waarschijnlijk plaats op 14 september. Dit buurtfeest krijgt dit jaar een andere opzet. Mededelingen volgen later.
 • Kerstmarkt Eben Haëzer. Wij gaan proberen om een kerstmarkt in/bij Eben Haëzer te organiseren. Wil je meedenken/meehelpen, meld je aan via de mail: bewonersplatformgein@gmail.com De kerstmarkt is niet enkel voor bewoners van Eben Haëzer, maar voor alle inwoners van Gein.
 • Herziening inrichting Gaasperplaspark. De informatie hieromtrent zal worden gedeeld met de projectgroep en de vereniging GeinDrieDorp. Deze laatste gaat een special wijden aan dit onderwerp.
 • De organisatie achter Colour Kitchen (o.a. in Langerlust) is failliet.
  Voorlopig blijven de horecazaken nog open en wordt getracht een doorstart te maken.

 • De Stadsdeelcommissies in de huidige vorm functioneren niet naar behoren. Bewoners worden niet altijd goed ingelicht omtrent zaken die hen aangaan.
 • De volgende vergadering van het Bewonersplatform zal plaatsvinden na de zomervakantie op maandag 24 augustus 2019. Agendapunten kunnen ingeleverd worden bij bewonersplatformgein@gmail.com

Extra vergadering op 3 juli as. voor de leden van de Vereniging Gein3dorp over de Statutenwijziging

Het bestuur heeft het voornemen om de Statuten van de vereniging aan te passen. Wat houd dit in?

*In plaats van de wijk, zal de benaming Gein (3) gebruikt worden.
*Stemmen bij volmacht zal voortaan tot de mogelijkheden behoren en bij het aantal bestuursleden zal de rekentool verwijderd worden.
*Ook wordt met de aanpassing van de Statuten de vereniging als belanghebbende in juridische procedures aangemerkt.  Als de gemeente de herziening van het Gaasperplastraject uitbrengt, zou met name dit laatste punt in ons voordeel kunnen uitvallen.

De definitieve beslissing (stemmen voor aanpassen van de Statuten) zal op woensdagavond 3 juli a.s. plaatsvinden tijdens een extra ingelaste ledenvergadering in de school in Gein 3, Cornelis Aarnoutsstraat 80.  Aanvang 20:00 uur, school open om 19:45 uur.

Ik nodig alle leden uit om op deze avond hun stem te komen uitbrengen.

Astrid Roijen
voorzitter/secretaris vereniging Gein3dorp

 

Windmolens aan de Gaasperplas?

Willen we als Vereniging Geindriedorp inspraak kunnen uitoefenen, in welke plannen dan ook bij de Gaasperplas, dan moeten we  daarvoor de statuten van de Vereniging daarop aanpassen.  Hiervoor zijn er twee extra Ledenvergaderingen uitgeschreven. Komt u ook op woensdag 19 juni? Fijn, en neem uw buren mee!

gdd
Woensdag 19 juni, 20 uur in ABBS Het Gein, Cornelis Aarnoutstraat 90, inloop vanaf 19.30 uur.
Woensdag 3 juli, 20 uur in ABBS Het Gein, Cornelis Aarnoutstraat 90, inloop vanaf 19.30 uur.