‘Ik ben benieuwd naar jou’

Een cursus voor ouders die de relatie met hun kind willen verbeteren en daarmee de basis leggen voor een succesvolle opvoeding. Door ouders  beloond met  9,6! Eerstvolgende cursus op 31 januari, 7, 14 en 28 februari 2019.
Ook mogelijk op verzoek, informatie en aanmelden via: info@benieuwdnaarjou.com

https://www.benieuwdnaarjou.com/

Het uur U nadert…..

Stem en doe mee aan de jaarveragdering!

Op 21 maart hebt u in basisschool Gein uw stem kunnen uitbrengen voor de nieuwe Gemeenteraad. Op 11 april kunt u nogmaals uw stem uitbrengen, maar dan voor het nieuwe bestuur van de Vereniging GeinDrieDorp.

Voor het bestuur hebben zich al een aantal GeinDrieDorpers kandidaat gesteld. Ook u kunt zich kandidaat stellen. Aanmelden bij Peter Vrieler, de huidige voorzitter, petervrieler@gmail.com, telefoon: 06-23198862

Om het bestuur ook een afspiegeling te laten zijn van de wijk zijn jongere GeinDrieDorpers nodig. Ervaring is niet vereist, wel belangstelling in de wijk en u moet wat tijd reserveren. Het bestuur vergadert ongeveer vier maal per jaar een avond en de tweede woensdag in april is de jaarvergadering met de leden. Het DB (Dagelijks Bestuur) , voorzitter, secretaris en penningmeester, kost iets meer tijd. U krijgt er ook wat voor terug: een nieuw netwerk, veel informatie en leuke contacten.

Tijdens de jaarvergadering presenteren de nieuwe werkgroepen zich. Zij geven adviezen aan het bestuur en pakken activiteiten op. En wilt u ook de handen uit de mouwen steken met de activiteiten van de werkgroepen? Meldt u zich dan op 11 april aan bij de werkgroep van uw keuze/belangstelling. Ga aan de slag met het verbeteren van en leuke activiteiten in onze wijk!

Noteer alvast de datum in uw agenda: woensdagavond 11 april 2018, aanvang 20:00 uur in basisschool Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80  (ingang Willem Gerrespad).

U mag stemmen als u lid bent van de vereniging. U bent lid als u jaarlijks minimaal € 5,00 betaalt aan de vereniging. Hebt u nog niet betaald, maak dan alsnog dit bedrag over op rekening van de vereniging GeinDrieDorp, zie bladzijde 2 van de Gein3dorper.

Ik zie u graag op 11 april.

Astrid Roijen, kandidaat bestuurslid

BUURTPREVENTIEBIJEENKOMST

HOE VOORKOMT U EEN INBRAAK IN UW WONING?
Op donderdag 14 december bent u van harte welkom in Matchzo en krijgt u heel veel goede adviezen van politie, preventieadviseurs etc. Professionele informatie over goed hang- en sluitwerk aan de woning en over een heel mooi (voor mij) nieuw product, “homies”. We bespreken de belangrijkheid van de Whatsapp-buurpreventiegroep.
Mogelijk laten wij u ook even schrikken…Noem het een leermomentje! Komt u vooral… Voorkomen is immers beter dan …….! Toch?

Aanvang: 19.30 uur. Plaats: MatchZo, Stammerlandweg 10. Driemond

Extra ledenvergadering woensdag 18 oktober 2017.

Extra ledenvergadering op  woensdagavond 18   oktober 2017 in basisschool Het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80 om 20:00 uur

Ingezonden bericht van Astrid Roijen met als onderwerp:
Onze mooie vereniging dreigt te verdwijnen. Het bestuur treedt af en als er geen nieuw bestuur aantreedt, wordt de vereniging GeinDrieDorp opgeheven. Ook redactieleden van de Gein3dorper willen stoppen. GeinDrieDorp zou dan geen vereniging en geen Gein3dorper meer hebben.  Dit mogen wij niet laten gebeuren.

Begin juni heb ik ruim 120 steunbetuigingen opgehaald en overhandigd aan het bestuur van de vereniging GeinDrieDorp voor het bijeenroepen van een extra vergadering.
Onze  vereniging heeft dringend enthousiaste buurtbewoners nodig die op de hoogte zijn van alle zaken die Gein 3 en omgeving aangaan. Het zou mooi zijn als deze leden de vergaderingen bijwonen, waar wij met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Dit hoeven dus geen toekomstige bestuursleden te zijn.

De vereniging GeinDrieDorp behartigt de belangen van alle GeinDrieDorpers. Het bestuur moet contact onderhouden met verschillende instanties:
*wijkagente Sylvia Grimminck
*GGA
*de gebiedsmakelaar Marianne van Doorn
*winkeliersvereniging Gein
*buurtverenigingen (bv Nellestein)
*stadsdeel zuidoost

Het bestuur moet alle bewoners van het dorp vertegenwoordigen. Men moet faciliteren en creëren, bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, waarin bewoners kunnen participeren.
Het bestuur handelt conform de Statuten van de vereniging. In elke Gein3dorper moet het bestuur een stukje schrijven om contact te houden met de bewoners. Het bestuur moet zichtbaar zijn. De statuten moeten op de website van de vereniging geplaatst worden.

Ik wil graag een enquête houden onder de Geindriedorpers (zowel in de Gein3dorper als op de website). Dit wil ik nader toelichten op de vergadering in oktober.
De vereniging kan enkel blijven bestaan als zich kandidaat bestuursleden aanmelden. Ik heb mij op 7 juni al aangemeld voor één of meerdere bestuursfunctie’s. Echter, ik kan het niet alleen. Het bestuur moet minimaal uit drie mensen bestaan en maximaal zes. Nodig zijn een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en liefst nog enkele algemeen bestuursleden.
Mijn verzoek is aan ieder; denk er over na om bestuurslid te worden.  Het bestuur vergadert een aantal malen per jaar en er is eenmaal per jaar een algemene vergadering.
Ambieert u zelf een bestuursfunctie of kent u iemand die hiervoor geschikt is, benader hem/haar dan met de vraag hierover na te denken en zich kandidaat te stellen. Samen kunnen wij er iets moois van maken. Bedenk wel; zonder (nieuw) bestuur geen vereniging! Het is nog niet zeker of de Gein3dorper kan blijven bestaan als de vereniging wordt opgeheven.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter (Peter Vrieler, zie pagina 2 van de Gein3dorper).

Om de Gein3dorper te laten voortbestaan zijn er nieuwe redactieleden nodig. Voelt u hier wat voor (ervaring is niet vereist; al doende leert men), meldt u dan aan bij de redactie (pagina 2 van de Gein3dorper). De redactie vergadert viermaal per jaar  vlak voordat de Gein3dorper verschijnt.

Kortom; de vereniging GeinDrieDorp moet een bruisende vereniging worden. Dat lukt echter alleen met uw hulp.
Het is twee voor twaalf en de klok tikt door. U kunt het tij keren.
Kom daarom in grote getalen naar de vergadering in oktober.
Iedereen is welkom, echter enkel leden hebben stemrecht.  U bent lid als u jaarlijks minimaal € 5,00 overmaakt o.v.v. contributie 2017 en uw adres. Dit is een goede gelegenheid om alsnog lid te worden en mee te beslissen over de toekomst van de vereniging.

Bewoners van andere wijken in Gein zijn jaloers op onze vereniging en ons verenigingsblad; laten we er met z’n allen voor zorgen dat de vereniging GeinDrieDorp en de Gein3dorper blijven bestaan. Met uw hulp zal dat zeker lukken.

Astrid Roijen, astrid.roijen17@outlook.com

 

 

 

Kalfje bij de kudde koeien in de Gaasperzoom

‘Op 12 april is er een kalf geboren in de Gaasperzoom. Het is het beste om het kalf met rust te laten en gepaste afstand te houden tot de kudde.
Houd uw hond aangelijnd.
Er zijn nu 9 koeien plus 1 kalf in de Gaasperzoom.’

De herders.
Zie ook: http://www.facebook.com/koeiengaasperzoom

Waarnemingen in de Gaasperzoom

Aanleiding
In de Gein3dorper, heeft een stuk gestaan van Helene van der Heijden namens bezorgde buurtbewoners over de verruiging van de Gaasperzoom sinds het gebied door middel van begrazing met Gasconne runderen wordt beheerd. Het artikel heeft mevrouw Van der Heijden ook aan het beheerbureau van Groengebied Amstelland gestuurd.
Mevrouw van der Heijden ziet monoculturen ontstaan van planten die de koeien niet eten (brandnetel, distel, groothoefblad, Japanse duizendknoop, bramen) en heeft last van de hobbels in de graspaden. Ze vindt het erg jammer dat de vroegere vegetatie (“We herinneren ons nog hoe het hele “bergje” en de velden eromheen geel zagen van het bloeiend koolzaad, een overvloed aan fluitenkruid, een berm vol rode klaprozen en een weide vol verschillende bloemen.”) is verdwenen en vergelijkt de vegetatie van het begraasde gedeelte met die van de niet begraasde hooilanden in de hoek bij de Wethouder Wierdelsstraat.
Henk Meuleman, beheerder van Groengebied Amstelland, heeft mij verzocht mijn indruk van de vegetatie in de Gaasperzoom op papier te zetten. We hebben het gebied op 5-9-2016 bezocht. Deze waarnemingen kunnen gebruikt worden bij de evaluatie van het begrazingsproject.

Waarneming
We hebben eerst gekeken in het noorden van de Gaasperzoom, de open terreinen tussen de Driemondweg en de schoonwaterloop . Hier liggen glanshaver/ Engels raaigras velden met duizendblad, rode klaver, wilde peen, smalle weegbree en scherpe boterbloem, te klasseren als kruidenrijk grasland. Er staat een enkele jacobskruiskruid – giftig voor het vee.
Er zijn echter grote plekken met akkerdistel en ook (minder opvallend) plekjes met brandnetel. De Japanse duizendknoop woekert in de randen, maar heeft ook midden in het weiland grote plekken in beslag genomen. In de mantelvegetatie is een strijd gaande tussen bramen/ brandnetels en de Japanse duizendknoop. De Japanse duizendknoop lijkt hier als overwinnaar uit de bus te komen, er zijn een paar plekken waar braamstruiken erbovenuit gegroeid zijn. De bestrijding van Japanse duizendknoop is gewenst maar moeilijk, zie de appendix bij dit verslag. Japanse duizendknoop vaart juist wel bij maaibeheer, dus mogelijk zou dit probleem nog erger zijn geweest als dit deel van de Gaasperzoom alleen gemaaid zou worden, zoals voorheen het geval was.
Opvallend is overigens dat, in tegenstelling tot de toestand in veel van recreatieterreinen, de reuzenberenklauw ontbreekt, ook in de mantels en zomen (voor zover ik heb gezien).
Een wat zuidelijker gelegen grasland heeft een ander karakter met veel tredplanten als perzikkruid, gewoon varkensgras, ridderzuring, hier en daar een brandnetel- of een akkerdistelpol. Hier wordt waarschijnlijk meer gelopen door het vee, al is het gras behoorlijk dicht en hoog (ziet er niet intensief begraasd uit).
Langs de bosschages groeien ruige mantelvegetaties met groot hoefblad, grote brandnetel, witte dovenetel en akkerdistel. Er vliegen veel vlinders en andere insecten. In het gras springen jonge kikkertjes en padjes weg voor onze voeten. Direct aan de weg groeit een strook gras, iets verderop in de berm wordt het al ruiger met veel akkerdistels en brandnetels. Je loopt hier niet doorheen, maar het beeld is niet lelijk en brandnetelzones zijn voor veel vlinders en voor nachtegalen en bosrietzangers heel aantrekkelijk.
Meer naar het zuiden komen ook kruldistel en reuzenbalsemien in de zoomvegetaties voor. Langzamerhand winnen de braamstruwelen het hier van de Japanse duizendknoop en in de zuidelijke helft van de Gaasperzoom heb ik die niet gezien.
De grasvelden in de hoek van de bebouwing, die niet in het begrazingsproject zijn meegenomen zijn ook bezocht. Het is een dichte grasmat van glanshaver en kropaar, minder Engels raaigras dan in de noordelijke velden, veel smalle weegbree, veel varkensgras (een tred-indicator), heermoes (heeft ook open plekken nodig om te ‘ontkiemen’), duizendblad, koolzaad en vertakte leeuwentand. Geen bijzondere planten dus, wel een kruidenrijk grasland, maar met veel storingsindicatoren.
Conclusie
De verschillende graslanden, begraasd – niet begraasd, zijn allemaal voorbeelden van extensief beheerde graslanden, vrij kruidenrijk, maar in beide gevallen veel storingsindicatoren en geen heel kwetsbare soorten. De begraasde graslanden laten een grof mozaïek zien: grote plekken met storing. Waar door betreding (of mollen) kale plekken ontstaan zien de akkerdistels hun kans schoon. De Japanse duizendknoop rukt helaas in snel tempo op (zie appendix voor maatregelen). De niet begraasde weilanden vertonen echter ook, maar wel in mindere mate storing: dat is niet te vermijden in een recreatiegebied waar mensen en honden vrije toegang hebben.
De Gaasperzoom is vanaf het begin een ruig terrein geweest en dat is op zich een waarde tussen de meer geordende parken in de omgeving. Ik heb de Milieu-inventarisatie lijsten uit 1981 en 1988 bekeken: in 1981 was het nog een kaal, deels opgespoten gronddepot, in 1988 stond het vol pionierssoorten met veel ruigte, riet en wilgenopslag. Bij de inrichting tot recreatiegebied hebben we (naar aanleiding van de inspraak) besloten om de spontaan ontstane wilgenbossen niet te kappen, maar ze juist als uitgangspunt voor de inrichting te nemen.
Het gebied, ook en misschien juist het begraasde gedeelte, is rijk aan insecten en amfibieën, een bijzondere kwaliteit in de stadsrand. Daar profiteren in het voorjaar ongetwijfeld veel vogels van.
De mooie vegetatie waaraan mevrouw Van der Heijden refereert in haar artikeltje is een pioniersvegetatie; die komt voor op open en zandige grond, die we niet veel (meer) hebben in de Gaasperzoom. Zo’n vegetatie krijgen we, ook zonder begrazing, niet zo maar terug.
De mooie Gasconne-runderen zijn een belevingswaarde op zich, dat blijkt ook uit de Facebook site die bezoekers hebben opgericht.
Mijn advies is: voorlopig doorgaan met begrazen. Het leidt inderdaad, zoals mevrouw Van der Heijden schrijft, tot een andere vegetatie, het gebied wordt nog ruiger dan het al was. De vinger aan de pols houden, de verruiging moet niet zo ver door gaan dat het gebied niet aantrekkelijk meer is voor recreanten. Het verontrustende oprukken van de Japanse duizendknoop staat los van de begrazing.
Finette van der Heide
7-9-2016

Vervolg wij maken ons zorgen om de natuur in de Gaasperzoom

Beste buurtbewoners,

Hierbij wil ik jullie bedanken voor alle reacties op het stukje betreffende onze zorgen over de natuur in de Gaasperzoom.

Het blijkt dat veel mensen onze zorg delen, sommigen gaat vooral de natuur ter harte, anderen hebben echt last van de koeien.

Henk Meuleman, locatiebeheerder Groengebied Amstelland, heeft ook op het stukje gereageerd met een bezoek aan het park samen met Finette van der Heide (ecologe) en heeft een mail aan mij gestuurd met hun bevindingen. Daar heb ik weer op geantwoord.

Omdat het te veel wordt om deze hele mail-wisseling in de Gein3dorper te plaatsen, zijn deze mails op de webpagina van de Gein3dorper te vinden

Namens de BBB (Bezorgde Buurt Bewoners)

Hartelijke groeten,

Helene van der Heijden

heleneh@xs4all.nl

Wie wil mijn fotografiehobby met me delen?

Ik woon al bijna 30 jaar in gein 3 en ik vind het nog steeds geweldig om hier te wonen.

De laatste jaren ben ik me wat gaan toeleggen op natuurfotografie en heb al heel wat aardige foto’s kunnen maken. Het is echt een hobby geworden en het lijkt me leuk om dat met iemand te delen, om samen eens een uurtje op pad te gaan in de buurt en elkaars resultaten te bewonderen.

Via mijn e-mail kunt u een reactie sturen j.olgers9@upcmail.nl

Annemarie Olgers